ROZLICZENIA

Awesome Image

Informacje

Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (poprzednio Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń, do 30 września 2012 Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń) – towarzystwo ubezpieczeniowe działające na polskim rynku od 1990 r.

PRODUKCJA

Skanujemy i załączamy przez Wienet w zakładce rozliczenia.

WYPOWIEDZENIA,DOKUMENTY,ZDJĘCIA

Rozliczenie polisy

Skanujemy i załączamy przez Wienet w zakładce rozliczenia

Anulowanie polis

Polisa niezatwierdzona z Wienet – w zakładce portfel i po wyszukaniu polisy przycisk po prawej stronie anuluj.

Polisa zatwierdzona skanujemy i załączamy przez Wienet w zakładce rozliczenia

APK

APK agent wykonuje przed taryfikacją. Drukuje się na każdej polisie.

PŁATNOŚCI

Przelew numer konta na polisie.

Gotówka należy przelać składkę w ciągu 3dni na konto :

36 2490 0005 0000 4600 3413 0586

RBG Sp. z.o.o Łódź 90-369 Piłsudskiego 7

WINDYKACJA

po 60 dniach wchodzi windykacja zewnętrzna i prowizja nie jest wypłacana

Awesome Image

Informacje

Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group – towarzystwo ubezpieczeniowe z siedzibą w Warszawie, działające na polskim rynku od 1999 r. Vienna Life specjalizuje się w ubezpieczeniach na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym oraz tradycyjnych ubezpieczeniach na życie.

PRODUKCJA

Podpisanie wniosku- produkt KG+, może odbywać się w pełni online, dzięki usłudze e-Podpis. Cały proces zawierania umowy nie wymaga przesyłania oryginałów wniosków w wersji papierowej. Podpisany wniosek ubezpieczeniowy jest równocześnie dokumentem polisy tzw. Wnioskopolisa. Możliwe również podpisanie Umowy podpisem „tradycyjnym”, wtedy oryginał dokumentu obligatoryjnie wysyłamy do siedziby firmy Vienna Life na adres;

Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa

Podpisanie wniosku- produkt KO+ Proces jest taki sam jak w produkcie KG+ w formie bezpośredniej. Dodaliśmy tutaj jeszcze możliwość zawarcia Umowy na odległość (zdalnie) – proces zdalny wymaga weryfikacji tożsamości Klienta w postaci skanu dokumentu tożsamości i wysłaniu go na adres : sprzedaz.wsparcie@viennalife.pl . Polisa zostanie przesłana na adres mailowy Ubezpieczającego wskazany we wniosku o zawarcie umowy (wysyłamy na bieżąco/co ok. 15 minut).

Jeśli w ankiecie podstawowej bądź rozszerzonej wystąpią odpowiedzi budzące wątpliwości co do aktualnego stanu zdrowia Ubezpieczonego, wysłanie polisy nastąpi po poprawnym zweryfikowaniu wniosku ubezpieczeniowego przy uwzględnieniu zakresu oceny ryzyka medyczneg, który zależy od wieku Ubezpieczonego, wybranego zakresu ubezpieczenia (ryzyk) oraz Sum Ubezpieczenia, na które wpływ mają - inne Umowy zawarte w Vienna Life tj. wszystkie produkty UFK (kwota na ryzyku śmierci) i produkty na życie (suma ubezpieczenia).

WYPOWIEDZENIA,DOKUMENTY,ZDJĘCIA

Wypowiedzenia Umowy przez Ubezpieczającego następuje z ostatnim dniem Miesiąca Polisy, w którym Ubezpieczający doręczył Ubezpieczycielowi oświadczenie o wypowiedzeniu w formie skanu, wysyłając na adres mailowy : sprzedaz.wsparcie@viennalife.pl .

Jeśli chodzi o kwestię produktu KG+, nie można tak jakby anulować wniosku, ponieważ jest to już podpisana polisa przez Ubezpieczonego i wystawiona przez Vienne Life. Jednak są dwie możliwości zrezygnowania z polisy bez wypowiedzenia:

Jedna z nich to brak dokonania zapłaty pierwszej składki w terminie 7. dni od dnia zawarcia Umowy, wtedy polisa rozwiązuje się ze skutkiem natychmiastowym.

Druga zatem to możliwość odstąpienia od umowy. Tu Ubezpieczony musi napisać ręcznie odstąpienie i wysłać skan dokumentu na adres mailowy sprzedaz.wsparcie@viennalife.pl , przed dokonaniem odstąpienia będziemy weryfikować podpis Ubezpieczonego przez infolinię i wówczas w ciągu 3 dni umowa zostanie rozwiązana.

W produkcie KO+ możemy anulować wniosek, poprzez napisanie maila do Działu Sprzedaży (sprzedaz.wsparcie@viennalife.pl ) o anulowanie wniosku. Wówczas wniosek zostanie anulowany przez wsparcie.

APK

APK jest obligatoryjne do każdego produktu Vienny Life i wypełniany jest w trakcie sporządzania wniosku. Drukuje się również na każdej polisie. W zależności od tego jaki produkt wybrał Ubezpieczony. Zatem rekomendacja musi zostać odpowiednio wypełniona przez Agenta aby oczekiwany produkt został zaproponowany przez Vienne Life. Ma to związek ze wspólnym środowiskiem produktów Vienny Life, wówczas odpowiednia kombinacja odpowiedzi daje odpowiedni produkt.

PŁATNOŚCI

Przelew

Przelew na numer konta wskazany na polisie w ciągu 7 dni.

Windykacja

W Vienna Life nie ma windykacji w produkcie KG+ i KO+. W przypadku gdy Ubezpieczony nie zapłaci składki do 30 dni, to po tym terminie umowa zostaje rozwiązana. Jeśli taka sytuacja zdarzyła by się z przyczyn niezamierzonych przez Ubezpieczonego np. Ubezpieczony zapomniał zapłacić składki, to ma możliwość wznowienia polisy