INFOLINIA PIERWSZEGO KONTAKTU

Tel. 785 585 256

Ważna zmiana zatwierdzania polis w Compensa

02 lis Ważna zmiana zatwierdzania polis w Compensa

COMPENSA – ZMcompensaIANA AKCEPTACJI POLIS – WAŻNE!

Proszę o dokładne zapoznanie się z nowymi zasadami

Czym zmiana jest podyktowana?

Cportal w obecnym sposobie działania pozwala na sytuację, gdzie polisa pozostaje przez użytkownika nie zaakceptowana pomimo, iż została przekazana Klientowi a  jej okres ubezpieczenia już się rozpoczął.

Brak takiej akceptacji rodzi wiele problemów w przypadku, kiedy Klient podczas wystąpienia szkody powołuje się na nr polisy.

Problematyczne dla Klienta jest zarówno zgłoszenie szkody, wezwanie pomocy assistance czy organizacja pomocy dla Klienta przebywającego poza granicami kraju itp.

Z uwagi na fakt, iż nie możemy dopuszczać do sytuacji, w których Klient nisko ocenia świadczone przez nas usługi, czego powodem w tych konkretnych przypadkach jest zaniechanie na które Klient nie miał realnego wpływu, podjęto decyzję o eliminacji możliwości wystąpienia takich przypadków poprzez wdrożenie mechanizmu automatycznej akceptacji polis.

Jak działać będzie AUTOMATYCZNA AKCEPTACJA POLIS?

Użytkownik jak dotąd na zaakceptowanie polisy będzie mieć 10 dni jednak tylko w przypadku, kiedy okres ubezpieczenia polisy nie rozpoczyna się przed ich upływem lub już się nie rozpoczął (w przypadku polis wystawianych wstecz).

Jeśli okres ubezpieczenia rozpoczyna się wcześniej (niż 10 dni od daty wystawienia polisy), użytkownik ma możliwość zmiany statusu polisy na ZAAKCEPTOWANA / ANULOWANA wyłącznie przed rozpoczęciem okresu ochrony (dla polis wystawionych wstecz, w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia).

Dla polis, dla których użytkownik nie dokonał zmiany statusu w wymaganym terminie, uruchomiony zostanie mechanizm AUTOMATYCZNEJ AKCEPTACJI POLISY

Akceptacja automatyczna będzie uruchamiana w noc poprzedzającą rozpoczęcie okresu ubezpieczenia (wyjątek polisy wystawione wstecz)

Podsumowując, mechanizm automatycznej akceptacji polis uruchamiany będzie raz dziennie o godzinie 22:00

Podczas działania mechanizmu akceptowane będą polis:

  1. Wystawione wcześniej niż 10 dni (licząc od daty bieżącej)
  2. Których okres Ubezpieczenia rozpoczyna się kolejnego dnia
  3. Których okres Ubezpieczenia już się rozpoczął (dla polis wystawionych wstecz)

Automatyczna akceptacja polisy będzie traktowana jak działanie podjęte świadomie przez użytkownika

Jak (i gdzie) zweryfikować w jaki sposób nastąpiła zmiana statusu polisy (użytkownik czy automat)?

Moduł PLC dodana zostanie informacja o sposobie zmiany statusu

Zakładka MOJE POLISY dodane zostanie oznaczenie akceptacji automatycznej

Dodatkowo, aby ułatwić wyszukanie polis w zakładce MOJE POLISY dodany zostanie nowy filtr: AKCEPTACJA

Możliwe do wyboru wartości: wszystkie / użytkownik (dla polis gdzie akceptującym polisę był użytkownik) / Auto (dla polis gdzie akceptującym polisę był mechanizm automatyczny)

Informacyjnie po zalogowaniu użytkownika do Cportal pojawiać będzie się komunikat o liczbie zaakceptowanych automatycznie polis od momentu ostatniego logowania użytkownika do momentu, w którym nastąpi kolejne zalogowanie

Centrum komunikacji dodatkowe komunikaty:

Polisy zaakceptowane zawierać będzie listę polis zatwierdzonych automatycznie przez system od czasu ostatniego logowania do systemu

Polisy do akceptacji zawierać będzie listę polis koniecznych do weryfikacji statusu do końca bieżącego dnia, w innym przypadku uruchomiony zostanie mechanizm automatycznej akceptacji

NOWE BLOKADY uniemożliwiające wystawianie polis zasady działania

Zaimplementowane zostaną ponadto dwie nowe blokady nakładane na Agencje / użytkowników, uniemożliwiające wystawianie nowych polis/aneksów

Blokady zadziałają w przypadkach:

  1. Nie umieszczenia polisy/dokumentu na zamkniętym wykazie w ciągu 21 dni od daty zmiany statusu na zaakceptowana/y
  2. Braku wpłaty / rozksięgowania wykazu INR w czasie 15 dni od momentu zadeklarowanej daty wpłaty składki(deklaracja podczas tworzenia wykazu)

Blokada nr 1 zostaje zniesiona w momencie sporządzenia wykazu zawierającego wszystkie polisy/dokumenty zaakceptowane wcześniej niż 21 dni

Blokada nr 2 zostaje zniesiona w momencie prawidłowego rozksięgowania wykazu (zmiana statusu wykazu na PRZETWORZONY)

!UWAGA blokady o których mowa powyżej dotyczą całej Agencji nie pojedynczego użytkownika!

Oznacza to, że w przypadku braku rozliczenia polisy przez jednego z użytkowników działającego w ramach Agencji, zablokowaniu ulegną wszyscy użytkownicy Agencji

Nowy Regulamin do pobrania tutaj: Regulamin Compensa

Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.